top of page

Hva er Fysioterapi?

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Ved diagnostisering tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie der han stiller spørsmål om det aktuelle problemet. Dette for å skape et helhetlig bilde av pasienten. Deretter gjør han en grundig undersøkelse. 

Behandlingen bestemmes utifra de funn vi gjør under undersøkelsen. Vi velger den behandlingsform som vi mener har best effekt på den enkelte pasienten. 

Physiotherapy
Physiotherapy

Hva behandler fysioterapeuter?

De fleste vet at fysioterapeuter kan behandle ryggplager, nakkesmerter og hjelpe til med opptrening etter skader, operasjoner, og ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet. Men vi kan også hjelpe personer som plages med visse typer svimmelhet, hodepine, kjevesmerter eller plager fra bekkenledd. Fysioterapi kan også være viktig for personer med nevrologiske skader og sykdommer som ryggmargsskader, slag, MS og Parkinsons sykdom. Ved hjerte- og lungesykdommer hjelper vi også til med individuelt tilpasset behandling. Vi hjelper også personer med langvarige og utbredte smerter. 

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg 

 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg

 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov

 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere

 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling

 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring

Sports Injury
Leg Injury

Hva forventer fysioterapeuten
av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen

 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt

 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Hva er Manuellterapi?

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. 

Manuellterapeutene kan også:

 • Henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.

 • Henvise pasienter til radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.)

 • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.

 • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

bottom of page