top of page

Hva er Fysioterapi?

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Ved diagnostisering tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie der han stiller spørsmål om det aktuelle problemet. Dette for å skape et helhetlig bilde av pasienten. Deretter gjør han en grundig undersøkelse. 

Behandlingen bestemmes utifra de funn vi gjør under undersøkelsen. Vi velger den behandlingsform som vi mener har best effekt på den enkelte pasienten. 

Physiotherapy
Physiotherapy

Hva behandler fysioterapeuter?

De fleste vet at fysioterapeuter kan behandle ryggplager, nakkesmerter og hjelpe til med opptrening etter skader, operasjoner, og ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet. Men vi kan også hjelpe personer som plages med visse typer svimmelhet, hodepine, kjevesmerter eller plager fra bekkenledd. Fysioterapi kan også være viktig for personer med nevrologiske skader og sykdommer som ryggmargsskader, slag, MS og Parkinsons sykdom. Ved hjerte- og lungesykdommer hjelper vi også til med individuelt tilpasset behandling. Vi hjelper også personer med langvarige og utbredte smerter. 

bottom of page