top of page

Hva er Manuellterapi?

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. 

Manuellterapeutene kan også:

  • Henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.

  • Henvise pasienter til radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.)

  • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.

  • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

bottom of page